Tổng kết TTBĐS tháng 5/2015: Giao dịch tăng so với cùng kỳ năm 2014