Thành phố Hồ Chí Minh tìm vị trí cho đặc khu kinh tế