Giới đầu cơ đã quay lại trên thị trường BĐS Tp.HCM?